سرزمین آرزوها - لیستی از شعارهای انقلابی
 

« استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی »

 

« شاه نشسته به تخت یزید »

« استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی »

 

« شاه نشسته به تخت یزید »

 

 « خمینی خمینی ـ  تو وارث حسینی »

 

 « روز همه شیعیان شام غریبان شده ـ صحن امام هشتم گلوله باران شده »

 

 « ماه محرم آمد ـ  ماه حسین و قرآن، ماهی که هر مجاهد ـ باید رود به میدان »

 

«نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، «الله‌اکبر، خمینی رهبر»

 

 

 

قتلگه پهلوی، ‌ژاله تهران شده
قتلگه پهلوی، ‌تمام ایران شده

ارتش بگو جواب گل گلوله ‌است؟

 

 

دانـشـگـاه، دانـشـگـاه
مزدور به خون کشیده

دانـشـجـو، دانـشـجـو
در خـون خود غلتیـده

این است شعار ملت  دانشـجـو شهـادتت مبارک

کشتار دانشجویان به‌ دست‌ شاه جلاد
خواستـه آنان بود برچیـدن استبداد

 

 

وقتی در پانزدهم آبان ماه سال 57 شاه طی پیامی از رادیو و تلویزیون خطاب به ملت ایران گفت: من پیام انقلاب شما را شنیدم و سعی می‌کنم که اشتباهات گذشته را جبران نمایم. از آنجایی که توبه شاه به مثابه توبه گرگ تلقی می‌شد و معنای آن این بود که اگر مردم این توبه را بپذیرند باز هم باید در زیر سلطه نظام فاسد مشروطه سلطنتی زندگی کرده و سال‌های دیگر از آرمان‌های خود چشم بپوشند. این رخداد در تضاد با آرمان‌های مردم قرار گرفت و تبدبل به شعار شد و در تظاهرات روزهای بعد از زبان مردم جاری گردید.

به پشت رادیـو گفتـم بـه تـأکیـد
که گه خوردم، غلط کردم، ببخشید


مـهــدی بـیـا شـاه مـسـلـمـان شــده
آب وضــوش خــون جـوانـان شــده

مـهــدی بـیـا شـاه مـسـلـمـان شــده
روز و شب مسلمین شام غریبان شده 

 

یا حجه بن الحسن دل‌ها پریشان شده
قبـر امام هشتـم گلوله‌باران شـده

مـهــدی بـیـا شـاه مـسـلـمـان شــده
قبـر امام هشتـم گلوله‌باران شـده

مشهد مقـدس را، گنبـد حضرت را
مسجد کرمان را، رکس آبادان (4) را

ژالـه تهران را، شاه به آتش کشید
بـه آتــشــش مـی‌کـشــیــم


 

کـابـیـنـه نـظـامـی
شکست شاه خائن

این دولـت نظـامی
نـابـود بایـد گـردد

این دولت نظـامـی
نشانه سقـوط است

 

 

ازهـاری بیـچـاره
‌ای سگ چهار ستاره
بازم بـگـو نـواره

نـوار که پا نـداره
چشمای تو خماره


 

تاسـوعا قـرار ما
عاشـورا قیام ما

عاشورا، عاشورا
قـیـام مـلی مـا

عـاشـورای حـسـیـنــی
پـیـــروزی خـمــیـنـی

ای وارثین راه حسینی
ای پیروان امام خمینییاری کنیـد در محـو این صدا و تصـویر
بلند‌گوی استبداد است این بانک تزویر

با ملت ما همراه می ‌ـ گو ـ ییم
مرگ بر شـاه، مرگ ـ بر ـ شـاه


 

 

کابینه بختیار یک حیله جدید است
برنامه خمینی، برچیدن یزید است

 

 

 

بخـتیـار، بخـتیـار، ز خـوبیـت دم مـزن
می‌شناسند تو را ز کودک و مرد و زن

نـه مـرغ طـوفـانـی، ‌نـه مــوج دریـایــی
تو گرگ خونخـواری، تـو نوکـر شـاهی

 

 

تو که دم می‌زنی ز دین و آیین ما
پس چرا می‌کنی حمایت از حکم شاه؟

نه مـرغ طوفـانی، ‌نـه مـوج دریـایـی
تو گـرگ خونخـواری تو موج فحشـایی


 

ایـن شاه امـریکایی در حالت مـردن است
این رژیم پهلوی در حال جان کندن است

دسـت و پـا می‌زنـد، جـون خـود می‌کنـد
مرگ بر شاه، مرگ بر شـاه، مرگ بر شـاه

ایـن دولـت بخـتیـار دولت ظلم و زور است
با بـودن پهلـوی نخسـت وزیر مـزدور است

مرگ بر شاه، مرگ بر شـاه، مرگ بر شـاه


 

 

ای شـاه بی‌غیــرت
بگیـرد جان تو ملت

ولی آهسته آهسته

بختیـار بی‌غیرت
بگیـرد جان تو ملت

ولی آهسته آهسته
ز خلق ایران هش‍‍‍ـدار
به شاهپور بخــــتیار

تـاجـر سـرمـــایه‌دار
ناجی شاه خونخــوار

نمی‌دهیـم اختیــــار
مرگ به هر سازشکار
ای خمیـنی تـویی رهنـمای مـا
رهـبــــر زنـــده و بــا وفـــای مـــا
برلبم این سرود، برخمینی درود
مرگ بر بختیار نوکر جـیره‌خوار
می‌کشیـم مـا هـمـه انتـظـار تـو
می‌کنـیـم جمـلـگی جـان نثـار تـو
برلبم این سرود، برخمینی درود
مرگ بر بختیار، نوکر جیره خوار


 


کابیـنـه بختـیـار نابـود بایـد گردد
جمهوری اسلامی ایجاد باید گردد؟  


نه شاه می‌خوایم نه بختیار
رهبـر می‌خـوایم با اختیـار

مـرگ بـر شـاه و بخـتیــار
نه شاه می‌‌خوایم نه بختیار

خمـیـنیـه صـاحـب اختـیـار
مـرگ بـر شـاه و بـخـتـیـار


مردم شعار می‌دادند:

بختیـار، تـو عصـای ضحاکی
برو گمشو‌ ای نوکر تریاکی  


مرگ بر بختیار
نوکر بی‌اختیار منافق تازه‌کار

 

 

بختیـار، تـو عصـای ضحاکی
ما مسلمین پیوسته در جوش و خروشیمما جز خمینی، رهبر نداریم
فرمـانروایی، دیگـر نـداریم

از هـمـت او ســـرفــرازیــم
منتخب او را ما قبول داریم

***

بنـد اسـارت را خمینی پاره کرده
جان‌ها فدایش، درد ما را چاره کرده 

 

 

ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم نخست وزیر عوض میشه
ما می‌گیـم خـر نمی‌خـوایم، پالون خر عوض میـشه

نه شـاه می‌خـوایم نه شاهپور لعـنت به هر دو مـزدور

 

 

به کوچه پس کوچه‌های امیرآباد رسیده‌ بودم که روی دیوارهای آن نوشته شده‌ بود:

ما بچه‌های امیرآباد هستیم
شـاه را بـه طـویلـه بسـتیـم

از بـس که عرعـر کرد
بختـیار رو خــر کــرد

بختـیار شیـره‌کـــش
بایـد بـــره مـراکـش

این است شعار بختیار
منـقل و وافـور رو بیار 

 


شاه فراری شده
سوار گاری شده

شـاه فــراری مـی‌شــود
حکومت اسلامی می‌شود


حـرف حـق گفتنیه
این پهلوی رفتنیه

شاه به جز خودکشی چاره دگر ندارد


 

 

کشـور مـا، کشـور اسلامیـه
نهضت ما، نهضت قرآنیه

یکدل و یک صدا، می‌دهیم این ندا

مـرگ بر شاه (3) مـرگ ـ بر ـ شاه

رهبـر ما خمیـنی بت‌شـکن
داده ندا به مردم این وطن

ایـن رژیـم پـلـیــد اســت
بــد‌تــر از یــزیــد اســت

مرگ بر این شاه (3) مرگ ـ بر ـ شاه
کـودک دبستـان، بـاشـدش بـر زبـان
مــرگ بر شـاه (3) مـرگ ـ بـر ـ شـاه

خـون هر یک شهید، می‌دهد این نوید
مرگ بر این شـاه (2) مرگ ـ بر ـ شاه


 

 

شرح این هجران و این خون جگر
ایـن زمـان بـاشـد تا وقـت دگــر

سکوت هـر مسلمـان، خیانت اسـت به قرآن

کشته شدن در این راه، نزدیکی است به الله

شـعار مستـضـعفیـن
حـکــومـت مـتـقـیـن

استــقلال، استــقلال
این است ندای قرآن

پیــام هـر مسـلـمـان
عقیـده و جهـاد اسـت


ایـران کـربـلا شــده
هـر روز عاشـورا شده

چین، شوروی، امریکا
دشـمـنـان خـلـق مـا

تشـیـع زنـده گـشـت
فـاتـح و پـاینده گشت

 

 

 و چند شعار طنز آلود ...

« بختیار حشیشی ـ حشیش بکش قوی شی »

« بختیار حشیشی ـ نخست وزیر نمی شی »

« این است شعار بختیار ـ منقل و وافور و بیار »

« به کوری چشم شاه زمستونم بهاره ـ سگ جدید دربار شاپور بختیاره »

« بختیار پلید است ـ بدتر از یزید است »

« بختیار نوکر بی اختیار » و ...

 

« وای اگر خمینی حکم جهادم دهد  ـ  ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد »

 

 منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8509250386

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 
spacer
spacer